Gửi nội dung này: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa.