Trích dẫn APA

(2011). Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Social responsibility in the context of market economy: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Trách Nhiệm Xã Hội Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường: Social Responsibility in the Context of Market Economy: Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.

Trích dẫn MLA

Trách Nhiệm Xã Hội Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường: Social Responsibility in the Context of Market Economy: Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.