Gửi nội dung này: Sự hình thành nhà nước sơ khai ở Miền Bắc Việt Nam: