Trích dẫn APA

Nguyễn, T. K. (2012). Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thế Kiệt. Mấy Vấn đề Về đạo đức Học Mácxít Và Xây Dựng đạo đức Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam Hiện Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thế Kiệt. Mấy Vấn đề Về đạo đức Học Mácxít Và Xây Dựng đạo đức Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam Hiện Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.