Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình bày tư tưởng về phát triển chủ nghĩa xã hội của Mác-Ăng Ghen và Lê - nin, quan niệm của các nhà kinh điển về chế độ xã hội, quyền con người, quyền công dân; phân tích giá trị và ý nghĩa tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản; phân tích giá trị bền vững và sức sống của CNXH; phân tích tổng luận...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Chí Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Trình bày tư tưởng về phát triển chủ nghĩa xã hội của Mác-Ăng Ghen và Lê - nin, quan niệm của các nhà kinh điển về chế độ xã hội, quyền con người, quyền công dân; phân tích giá trị và ý nghĩa tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản; phân tích giá trị bền vững và sức sống của CNXH; phân tích tổng luận về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin;
Mô tả vật lý:391tr.