Trích dẫn APA

Nguyễn, T. T. (2012). Tập bài giảng môn lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê Nin: Chuyên ngành triết học. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thanh Tuấnn. Tập Bài Giảng Môn Lịch Sử Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin: Chuyên Ngành Triết Học. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thanh Tuấnn. Tập Bài Giảng Môn Lịch Sử Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin: Chuyên Ngành Triết Học. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.