Trích dẫn APA

Trần, X. H. (2014). Quản lý tài chính công ở Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo\. Hà Nội: Tài chính.

Chicago Style Citation

Trần, Xuân Hải. Quản Lý Tài Chính Công ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp: Sách Chuyên Khảo\. Hà Nội: Tài chính, 2014.

Trích dẫn MLA

Trần, Xuân Hải. Quản Lý Tài Chính Công ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp: Sách Chuyên Khảo\. Hà Nội: Tài chính, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.