Trích dẫn APA

(2014). Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội: Từ đổi mới (năm 1986) đến nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Về Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội: Từ đổi Mới (năm 1986) đến Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Về Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội: Từ đổi Mới (năm 1986) đến Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.