Trích dẫn APA

(2013). Niên giám thống kê (tóm tắt) 2012. Hà Nội: Thống kê.

Chicago Style Citation

Niên Giám Thống Kê (tóm Tắt) 2012. Hà Nội: Thống kê, 2013.

Trích dẫn MLA

Niên Giám Thống Kê (tóm Tắt) 2012. Hà Nội: Thống kê, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.