Trích dẫn APA

Về vụ khai thác gỗ trái phép ở lâm trường Đak Ntao.

Chicago Style Citation

Về Vụ Khai Thác Gỗ Trái Phép ở Lâm Trường Đak Ntao.

Trích dẫn MLA

Về Vụ Khai Thác Gỗ Trái Phép ở Lâm Trường Đak Ntao.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.