Trích dẫn APA

(1997). Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động. Tập 1. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Công đoàn Và Vấn đề Giải Quyết Tranh Chấp Lao động. Tập 1. Hà Nội: Lao động, 1997.

Trích dẫn MLA

Công đoàn Và Vấn đề Giải Quyết Tranh Chấp Lao động. Tập 1. Hà Nội: Lao động, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.