Trích dẫn APA

(1995). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt nam: Luật này sửa đổi, bổ sung Luật hàng không dân dụng VN ngày 26-12-1991 và đã được QHK9, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-04-1995. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Sửa đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam: Luật Này Sửa đổi, Bổ Sung Luật Hàng Không Dân Dụng VN Ngày 26-12-1991 Và đã được QHK9, Kỳ Họp Thứ 7 Thông Qua Ngày 20-04-1995. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995.

Trích dẫn MLA

Luật Sửa đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam: Luật Này Sửa đổi, Bổ Sung Luật Hàng Không Dân Dụng VN Ngày 26-12-1991 Và đã được QHK9, Kỳ Họp Thứ 7 Thông Qua Ngày 20-04-1995. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.