Gửi nội dung này: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt nam: