Gửi nội dung này: Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: