Trích dẫn APA

Thanh Tuyến. Vai trò giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước\.

Chicago Style Citation

Thanh Tuyến. Vai Trò Giai Cấp Công Nhân Trong Thời Kỳ đẩy Mạnh CNH, HĐH đất Nước\.

Trích dẫn MLA

Thanh Tuyến. Vai Trò Giai Cấp Công Nhân Trong Thời Kỳ đẩy Mạnh CNH, HĐH đất Nước\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.