Trích dẫn APA

Hồ Miền. Lớp ghép ở Đak lak loại hình giáo dục phù hợp miền núi khó khăn\.

Chicago Style Citation

Hồ Miền. Lớp Ghép ở Đak Lak Loại Hình Giáo Dục Phù Hợp Miền Núi Khó Khăn\.

Trích dẫn MLA

Hồ Miền. Lớp Ghép ở Đak Lak Loại Hình Giáo Dục Phù Hợp Miền Núi Khó Khăn\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.