Gửi nội dung này: Lớp ghép ở Đak lak loại hình giáo dục phù hợp miền núi khó khăn\