Gửi nội dung này: Xây đắp cao hơn, bền vững hơn khối đại đoàn kết toàn dân\