Gửi nội dung này: Nền kinh tế Thái lan đang phục hồi: