Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Đánh giá đúng mức tình hình, nguyên nhân, đề ra giải pháp đưa đất nước vững bước tiến lên\.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Đánh Giá đúng Mức Tình Hình, Nguyên Nhân, đề Ra Giải Pháp đưa đất Nước Vững Bước Tiến Lên\.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Đánh Giá đúng Mức Tình Hình, Nguyên Nhân, đề Ra Giải Pháp đưa đất Nước Vững Bước Tiến Lên\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.