Trích dẫn APA

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chicago Style Citation

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch Sử.

Trích dẫn MLA

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch Sử.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.