Trích dẫn APA

Thải, G. S. Việt nam - những mốc lớn của lịch sử\.

Chicago Style Citation

Thải, Giàng Sán. Việt Nam - Những Mốc Lớn Của Lịch Sử\.

Trích dẫn MLA

Thải, Giàng Sán. Việt Nam - Những Mốc Lớn Của Lịch Sử\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.