Trích dẫn APA

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.

Chicago Style Citation

Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa, Xây Dựng Nền Kinh Tế độc Lập Tự Chủ.

Trích dẫn MLA

Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa, Xây Dựng Nền Kinh Tế độc Lập Tự Chủ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.