Trích dẫn APA

Nguyễn, T. D. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Tấn Dũng. Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa Nông Nghiệp, Nông Thôn, Nhiệm Vụ Quan Trọng Hàng đầu Trong Tiến Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Tấn Dũng. Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa Nông Nghiệp, Nông Thôn, Nhiệm Vụ Quan Trọng Hàng đầu Trong Tiến Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.