Trích dẫn APA

Vũ Oanh. (1998). Đại đoàn kết dân tộc phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Vũ Oanh. Đại đoàn Kết Dân Tộc Phát Huy Nội Lực Nâng Cao Hiệu Quả Hợp Tác Quốc Tế, Thực Hiện Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998.

Trích dẫn MLA

Vũ Oanh. Đại đoàn Kết Dân Tộc Phát Huy Nội Lực Nâng Cao Hiệu Quả Hợp Tác Quốc Tế, Thực Hiện Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.