Gửi nội dung này: Đại đoàn kết dân tộc phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\