Trích dẫn APA

Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu.

Chicago Style Citation

Thông Báo Của Hội Nghị Trung ương Lần Thứ Sáu.

Trích dẫn MLA

Thông Báo Của Hội Nghị Trung ương Lần Thứ Sáu.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.