Gửi nội dung này: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng cộng sản Trung quốc mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung quốc