Gửi nội dung này: Tổng bí thư mới của Đảng cộng sản Trung quốc - Hồ Cẩm Đào