Trích dẫn APA

(1999). Luật thúê tiêu thụ đặc biệt và văn bản hướng dẫn thi hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Thúê Tiêu Thụ đặc Biệt Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999.

Trích dẫn MLA

Luật Thúê Tiêu Thụ đặc Biệt Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.