Trích dẫn APA

Maxwell J. Fry, Alvaro Almeida, & Charles A.E. Goodhar. (1996). Central banking in developing countries - Objectives, activities and independence\ (Lần thứ nhất.). London: Routledge.

Chicago Style Citation

Maxwell J. Fry, Alvaro Almeida, and Charles A.E. Goodhar. Central Banking in Developing Countries - Objectives, Activities and Independence\. Lần thứ nhất. London: Routledge, 1996.

Trích dẫn MLA

Maxwell J. Fry, Alvaro Almeida, and Charles A.E. Goodhar. Central Banking in Developing Countries - Objectives, Activities and Independence\. Lần thứ nhất. London: Routledge, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.