Trích dẫn APA

Helmut Kromrey, & Hồ, K. T. (1999). Nghiên cưú xã hội thực nghiệm\. Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Helmut Kromrey, and Kim Tô Hồ. Nghiên Cưú Xã Hội Thực Nghiệm\. Hà Nội: Thế giới, 1999.

Trích dẫn MLA

Helmut Kromrey, and Kim Tô Hồ. Nghiên Cưú Xã Hội Thực Nghiệm\. Hà Nội: Thế giới, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.