Trích dẫn APA

Hoài Thu. Trung Quốc lần đầu tiên ban hành Luật cảng\.

Chicago Style Citation

Hoài Thu. Trung Quốc Lần đầu Tiên Ban Hành Luật Cảng\.

Trích dẫn MLA

Hoài Thu. Trung Quốc Lần đầu Tiên Ban Hành Luật Cảng\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.