Gửi nội dung này: 29 năm, nước Mỹ và những lời nói dối: