Gửi nội dung này: Khuyết điểm chậm được khắc phục sẽ trở thành nguy cơ