Gửi nội dung này: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, làm cho Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam