Trích dẫn APA

Khó quy trách nhiệm khi vỡ đê.

Chicago Style Citation

Khó Quy Trách Nhiệm Khi Vỡ đê.

Trích dẫn MLA

Khó Quy Trách Nhiệm Khi Vỡ đê.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.