Gửi nội dung này: Kê khai không trung thực có thể bị cách chức, buộc thôi việc