Trích dẫn APA

CHRISTIE CLIVE J., Đào, D., Lưu, Đ. H., & Trần, V. T. (2000). Lịch sử Đông Nam á hiện đại: Sách tham khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

CHRISTIE CLIVE J., Dục Đào, Đoàn Huynh Lưu, and Văn Tuỵ Trần. Lịch Sử Đông Nam á Hiện đại: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Trích dẫn MLA

CHRISTIE CLIVE J., Dục Đào, Đoàn Huynh Lưu, and Văn Tuỵ Trần. Lịch Sử Đông Nam á Hiện đại: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.