Gửi nội dung này: Hội trường Ba đình cần được xếp hạng theo Luật di sản văn hóa