Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả những vấn đề Hội nghị Trung ương đã quyết định.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Quán Triệt Sâu Sắc Và Tổ Chức Thực Hiện Có Hiệu Quả Những Vấn đề Hội Nghị Trung ương đã Quyết định.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Quán Triệt Sâu Sắc Và Tổ Chức Thực Hiện Có Hiệu Quả Những Vấn đề Hội Nghị Trung ương đã Quyết định.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.