Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. L. Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đại đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đức Lữ. Chính Sách Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Và đại đoàn Kết Tôn Giáo Của Đảng Và Nhà Nước.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đức Lữ. Chính Sách Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Và đại đoàn Kết Tôn Giáo Của Đảng Và Nhà Nước.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.