Trích dẫn APA

Tây Nguyên: Các dự án bôxit chuyển động.

Chicago Style Citation

Tây Nguyên: Các Dự án Bôxit Chuyển động.

Trích dẫn MLA

Tây Nguyên: Các Dự án Bôxit Chuyển động.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.