Trích dẫn APA

Dòng sông mẹ sẽ ra sao ngày sau?: Các đập thuỷ điện đang giết dần Mekong - Dự báo thảm họa đã thành hiện thực - Hành động để dòng sông được chảy tự do.

Chicago Style Citation

Dòng Sông Mẹ Sẽ Ra Sao Ngày Sau?: Các đập Thuỷ điện đang Giết Dần Mekong - Dự Báo Thảm Họa đã Thành Hiện Thực - Hành động để Dòng Sông được Chảy Tự Do.

Trích dẫn MLA

Dòng Sông Mẹ Sẽ Ra Sao Ngày Sau?: Các đập Thuỷ điện đang Giết Dần Mekong - Dự Báo Thảm Họa đã Thành Hiện Thực - Hành động để Dòng Sông được Chảy Tự Do.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.