Gửi nội dung này: Dòng sông mẹ sẽ ra sao ngày sau?: Các đập thuỷ điện đang giết dần Mekong - Dự báo thảm họa đã thành hiện thực - Hành động để dòng sông được chảy tự do