Trích dẫn APA

Cương lĩnh chính trị-ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Chicago Style Citation

Cương Lĩnh Chính Trị-ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta.

Trích dẫn MLA

Cương Lĩnh Chính Trị-ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.