Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của Quân đội.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Thực Hiện Thắng Lợi đường Lối, Nhiệm Vụ Cách Mạng Của Đảng Là Nhiệm Vụ Duy Nhất Của Quân đội.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Thực Hiện Thắng Lợi đường Lối, Nhiệm Vụ Cách Mạng Của Đảng Là Nhiệm Vụ Duy Nhất Của Quân đội.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.