Gửi nội dung này: Thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của Quân đội