Gửi nội dung này: Để mãi mãi được sống với độc lập, tự do và hạnh phuúc