Gửi nội dung này: Tổ tiên ta giữ nước - Một số chiến công hiển hách chống ngoại xâm